คณะที่ปรึกษา หน้าแรกประวัติสำนักงานWebboardติตต่อเรา

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะทำงานข้อมูลสำนักงานขอบข่ายการให้บริการอัตราค่าบริการประสบการณ์สำนักงาน ภาพถ่ายสำนักงานแบบฟอร์มสัญญากฎหมายน่ารู้ลิงค์

ชื่อสำนักงาน บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทร. 02–988-9237 – 9 โทรสาร. 02–988-9235
AMARIN LAW & ACCOUNTING CO.,LTD.
58/23-24 SOI.NAWAMIN 90 NAWAMIN RD.,
KHLONGKUM, BUNGKUM, BANGKOK 10230
TEL. 02-988-9237-9 FAX 02-988-9235
E-mail: amarinlaw@hotmail.com , amarinlaw@amarinlaw.com
Website : http:// www.amarinlaw.com

อัตรากำลัง คณะที่ปรึกษา / ทนายความ / บุคลากรของสำนักงาน
- ที่ปรึกษา 4 อัตรา
- ทนายความประจำ 9 อัตรา
- ผู้สอบบัญชีวิชาชีพ 2 อัตรา
- ผู้ช่วยทนายความ 4 อัตรา
- พนักงานการเงิน 2 อัตรา
- พนักงานธุรกิจ 2 อัตรา
- พนักงานบัญชี 3 อัตรา
- ผู้ช่วยพนักงานบัญชี 2 อัตรา
- พนักงานธุรการ 2 อัตรา
- พนักงานบังคับคดี 3 อัตรา

ขอบข่ายกิจการงานของสำนักงาน
สำนักงานให้บริการงานในด้านกฎหมายและบัญชี ซึ่งครอบคลุมงานดังนี้
- รับว่าความคดีแพ่ง อาญา ทั่วราชอาณาจักร รับปรึกษากฎหมาย ทำนิติกรรมสัญญา
- รับบังคับคดี ติดตามหนี้สิน สืบหาทรัพย์สิน สืบจับบุคคล ตรวจสอบธุรกิจ
- รับจดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า
- รับทำบัญชี งบการเงิน ปิดงบ ตรวจสอบ วางระบบบัญชี ให้คำปรึกษางานบัญชี
- จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขอบัตรภาษี ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นแบบภาษีประกันสังคม
- รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ดำเนินคดีเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า
- ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ต่อวีซ่า ขอ อย. ใบอนุญาตนำเข้า จัดตั้งโรงงาน

แนวนโยบายของสำนักงาน
สำนักงานมีการบริหารจัดการงาน โดยทนายความและนักบัญชีมืออาชีพที่มีความรู้ความสามารถพร้อมด้วยประสบการณ์และเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไว้ให้บริการท่านตลอดเวลา ตามแนวนโยบายหลักของสำนักงาน คือ “ซื่อสัตย์ สุจริต ถูกต้อง เป็นธรรม และรวดเร็ว” ดังนั้นท่านจึงไว้วางใจได้เมื่อใช้บริการของ “อมรินทร์”

องค์กรภายในของสำนักงาน ได้มีการจัดแบ่งเป็น 8 ฝ่าย ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละฝ่ายครอบคลุมงาน ดังต่อไปนี้

ฝ่ายคดีอาญา
ฝ่ายคดีอาญาให้บริการด้านการดำเนินคดีอาญา โดยเริ่มตั้งแต่ชั้นจับกุม ประกันตัวผู้ต้องหา ชั้นพนักงานสอบสวน ชั้นพนักงานอัยการ ชั้นศาล ทั้งศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา
สำนักงานมีทนายความที่มีประสบการณ์ในการว่าความคดีอาญาโดยเฉพาะ พร้อมทีมที่ปรึกษาด้านคดีอาญาที่มีประสบการณ์สูงคอยดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกคดีตลอด 24 ชั่วโมง หมายเลขโทรศัพท์ปรึกษาด่วน 087-914-0092 ทนายความอดิศักดิ์
โดยให้บริการทั่วราชอาณาจักรในคดีอาญาทุกประเภท เช่น คดีเกี่ยวกับชีวิต สิทธิเสรีภาพ ทรัพย์สิน และคดียาเสพติด เป็นต้น

ฝ่ายคดีแพ่ง
ฝ่ายคดีแพ่งให้บริการด้านการดำเนินคดีแพ่ง ทั้งว่าต่างและแก้ต่างคดีแพ่ง คดีล้มละลาย คดีภาษีอากร คดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ คดีแรงงาน คดีปกครอง โดยเริ่มตั้งแต่บอกกล่าวทวงถาม ตรวจสอบข้อมูลลูกหนี้ และดำเนินคดีในศาลตั้งแต่ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกา
สำนักงานมีทีมงานทนายความที่มีความรู้ความสามารถมีความรับผิดชอบงานและมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีแพ่งทุกประเภท และดูแลให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดทุกคดีทั่วราชอาณาจักร

ฝ่ายคดีสถาบันการเงิน
ฝ่ายคดีสถาบันการเงินให้บริการด้านการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินทุกประเภท โดยสำนักงานมีทีมงานทนายความที่มีความเชี่ยวชาญในการดำเนินคดีของสถาบันการเงิน เช่น คดีกู้ยืมเงิน ค้ำประกัน เบิกเงินเกินบัญชี ตั๋วแลกเงิน บังคับจำนอง เช่าซื้อ บัตรเครดิต ฯลฯ โดยสำนักงานสามารถดำเนินการฟ้องคดีได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็วตรงตามกำหนดที่ตั้งไว้ และมีการจัดทำหนังสือรายงานผลการดำเนินคดีให้ทราบเป็นระยะๆอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังได้จัดให้มีพนักงานคอยประสานงานตลอดเวลา

ฝ่ายตรวจสอบข้อมูล สืบทรัพย์ บังคับคดี และเร่งรัดหนี้สิน
ฝ่ายสืบทรัพย์บังคับคดีและเร่งรัดหนี้สินให้บริการงานด้านการติดตามตรวจสอบสืบหาทรัพย์สิน บังคับคดี ตรวจสอบข้อมูลบุคคล สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม เร่งรัดหนี้สินทุกประเภท และติดตามจับกุมบุคคลต่างๆ โดยสำนักงานได้จัดให้มีทีมงานบังคับคดีที่มีความชำนาญในการตรวจสอบสืบค้นหาทรัพย์สินและข้อมูลบุคคลทุกด้าน ซึ่งสามารถที่จะบังคับคดีและเร่งรัดหนี้สินให้ท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว

ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมาย
ฝ่ายที่ปรึกษากฎหมายให้บริการด้านการให้คำปรึกษากฎหมาย ร่างนิติกรรมสัญญา ดูแลจัดการทรัพย์สิน เป็นตัวแทนในการติดต่อประสานงานด้านคดีความทุกประเภท เจรจาต่อรองด้านกฎหมาย ซึ่งสำนักงานมีทีมงานนักกฎหมายที่มีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่พร้อมจะบริการให้คำปรึกษาแก่ท่านในทุกด้าน โดยที่ท่านสามารถให้ความไว้วางใจได้ว่าท่านจะได้รับคำปรึกษาที่ถูกต้องชอบด้วยกฎหมายและตรงตามเจตนารมณ์ของท่าน

ฝ่ายบัญชี และภาษีอากร
ฝ่ายบัญชีและภาษีอากรให้บริการด้านการจัดทำบัญชี งบการเงิน ดูแล ตรวจสอบ วางระบบบัญชี ภาษีอากร ยื่นแบบชำระภาษีอากร จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ขึ้นทะเบียนนายจ้าง ยื่นแบบประกันสังคม โดยสำนักงานได้จัดให้มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญในการวางแผนงานระบบบัญชีภาษีอากรครอบคลุมทั้งระบบ ซึ่งจะทำให้ท่านจัดการบริหารงานบัญชี และชำระภาษีได้อย่างถูกต้องชอบด้วยกฎหมาย

ฝ่ายบริการงานธุรกิจ
ฝ่ายบริการงานธุรกิจให้บริการด้านตรวจสอบธุรกิจ จดทะเบียน จัดตั้ง เปลี่ยนแปลง เลิก บริษัท ห้างหุ้นส่วน ร้านค้า จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ขอใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว ต่อวีซ่า ขอ อย. ขออนุญาตจัดตั้งโรงงาน และขออนุญาตทุกประเภท โดยสำนักงานมีทีมงานมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญในการติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน ซึ่งจะทำให้งานธุรกิจของท่านดำเนินไปอย่างรวดเร็วถูกต้องตรงตามกำหนดเวลา

ฝ่ายบริหารจัดการภายในสำนักงาน
ฝ่ายบริหารจัดการสำนักงานเป็นองค์กรภายในมีหน้าที่บริหารจัดการงานภายในสำนักงานทุกด้าน ซึ่งมีทีมงานบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสำนักงานเป็นอย่างดียิ่ง อันจะทำให้เกิดความเจริญก้าวหน้าและพัฒนาสำนักงานไปในแนวทางที่ดีก้าวสู่ระบบสากลอย่างไม่หยุดยั้ง

ความพร้อมในการให้บริการของสำนักงาน มีดังนี้
- มีทีมงานที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ และเจ้าหน้าที่อยู่ประจำสำนักงาน เพื่อให้คำปรึกษาติดต่อตอบรับ ข้อมูลข่าวสาร และเอกสารทุกวันทำการ
- มีอาคารที่ทำการของสำนักงานกว้างขวาง หรูหรา ซึ่งประกอบด้วยห้องทำงานของแต่ละฝ่าย ห้องจัดเก็บเอกสารข้อมูลข่าวสาร ห้องประชุม ห้องผู้บริหาร และห้องที่ปรึกษา โดยภายในองค์กรได้มีการจัดแบ่งประเภทงานออกเป็นฝ่ายแต่ละฝ่ายมีการบริหารจัดการงานอย่างลงตัว
- มีการจัดเก็บข้อมูลทุกด้านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งสามารถรายงานข้อมูล และผลการดำเนินงานให้ทราบได้อย่างถูกต้องภายในเวลาอันรวดเร็ว
- มีการจัดเก็บเอกสารด้วยระบบตู้นิรภัยที่มีความปลอดภัยสูง
- มีอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ครบครันทันสมัย
- มีข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการจำนวนมากซึ่งครอบคลุมงานทุกด้าน
- กรณีมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนสำนักงานสามารถจัดส่งทีมงานด้านต่างๆออกให้บริการนอกสถานที่ได้ทันที

ติดต่อสำนักงาน โทร. 02–988-9237– 9 Fax 02–988-9235 www.amarinlaw.com
งานด้านกฎหมาย คดีความ ติดต่อคุณจักรพล โทร 081-830-8827
งานจดทะเบียนธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ติดต่อคุณอัครเดช โทร 081-257-6863

บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Amarinlaw & Accounting co.,ltd. 58/23-24 Soinawamin 90 Nawamin RD., Khlongkum, Bungkum, Bangkok 10230
E-mail: amarinlaw@hotmail.co.th, amarinlaw@amarinlaw.net, Website: www.amarinlaw.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 และออกแบบเว็บไซต์ โดย webUB.com
ขึ้นไปข้างบน