คณะที่ปรึกษา หน้าแรกประวัติสำนักงานWebboardติตต่อเรา

คณะที่ปรึกษาผู้บริหารคณะทำงานข้อมูลสำนักงานขอบข่ายการให้บริการอัตราค่าบริการประสบการณ์สำนักงาน ภาพถ่ายสำนักงานแบบฟอร์มสัญญากฎหมายน่ารู้ลิงค์

อัตราค่าบริการที่ปรึกษากฎหมาย ค่าจัดทำบัญชีรายเดือน และวางระบบบัญชีภาษีอากร
1. ค่าบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายรายเดือนๆ ละ 5,000 บาท หรือแล้วแต่จะตกลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของกิจการและปริมาณของงาน
2. ค่าบริการจัดทำบัญชีรายเดือนวางระบบบัญชีภาษีอากร ทางสำนักงานจะแจ้งให้ท่านทราบหลังจากสำนักงานได้เข้าไปตรวจสอบเอกสารและรายได้ของบริษัทท่านแล้ว

อัตราค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ และระยะเวลาดำเนินการ การจดทะเบียนธุรกิจ

1. ตั้งบริษัท (ทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท)
1.1 ค่าบริการสำนักงาน 4,000 บาท
1.2 ค่าธรรมเนียมจดบริคณห์สนธิ 700 บาท
1.3 ค่าธรรมเนียมจดจัดตั้ง 5,300 บาท
1.4 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 700 บาท
1.5 ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 11,700 บาท
**** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 11 วัน )

2. ตั้งห้างหุ้นส่วน
2.1 ค่าบริการสำนักงาน 2,000 บาท
2.2 ค่าธรรมเนียมจัดตั้ง หุ้นส่วนไม่เกิน 3 คน 1,110 บาท
2.3 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 350 บาท
2.4 ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 4,460 บาท
**** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 2 วัน)

3. ตั้งร้านค้า / ทะเบียนพาณิชย์
3.1 ค่าบริการสำนักงาน 1,500 บาท
3.2 ค่าธรรมเนียม 110 บาท
3.3 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 150 บาท
3.4 ขอบัตรภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 1,000 บาท
รวมเป็นเงิน 2,760 บาท
**** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน )

4. แก้ไข รายการจดทะเบียน บริษัท และ ห้างหุ้นส่วน ทุกกรณี
4.1 ค่าบริการสำนักงาน รายการแรก 2,000 บาท (รายการต่อไปรายการละ 1,000 บ.)
4.2 ค่าธรรมเนียม(จ่ายตามจริงแล้วแต่รายการที่แก้ไข) - บาท
4.3 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร (จ่ายตามจริง) - บาท
4.4 แก้ไข ขอบัตรภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ย้ายที่ตั้ง 1,000 บาท (ย้ายที่ตั้งคิด 2,000 บาท)
รวมเป็นเงิน - บาท
**** (ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วัน หากแก้ไขบริคณห์สนธิจะต้องประชุม 2 ครั้ง)

5. เลิก และ ชำระ บัญชี บริษัท และ ห้าง
5.1 ค่าบริการสำนักงาน จดเลิก 3,000 บาท
5.2 ค่าบริการสำนักงาน จดเสร็จการชำระบัญชี 5,000 บาท
5.3 ค่าธรรมเนียมจดเสร็จ ประกาศ 1,300 บาท
5.4 ค่าคัดถ่ายรับรองเอกสาร 240 บาท
5.5 คืนบัตรภาษี และจดเลิกภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท
รวมเป็นเงิน 11,540 บาท
**** ไม่รวมค่าจัดทำงบการเงิน ค่าสอบบัญชี และค่ารายงานการชำระบัญชีนอกจากรอบแรก
**** (ระยะเวลาดำเนินการเลิกขั้นต่ำ 1 วัน ต้องประชุม 2 ครั้ง รวม 23 วัน)
***(ระยะเวลาดำเนินการจดเสร็จขั้นต่ำ 1 วัน การชำระบัญชีแล้วแต่จะชำระบัญชีเสร็จ)

6. จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมขอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี
6.1 ค่าบริการสำนักงานจดภาษีมูลค่าเพิ่ม 2,000 บาท
6.2 ค่าธรรมเนียม (ไม่มี) บาท
รวมเป็นเงิน 2,000 บาท
(ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 1 วัน แล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร)

7. เลิก ย้าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม
7.1 ค่าบริการสำนักงาน 3,500 บาท
7.2 ค่าธรรมเนียม (ไม่มี) บาท
รวมเป็นเงิน 3,500 บาท
**** (ระยะเวลาดำเนินการขั้นต่ำ 1 วัน แล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร)

8. ใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าว/ต่อใบอนุญาตทำงาน/ต่อวีซ่า
8.1 ค่าบริการสำนักงาน 15,000 บาท
8.2 ค่าธรรมเนียม (รวมแล้ว) บาท
รวมเป็นเงิน 15,000 บาท
****(ระยะเวลาแล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร)
*** ค่าบริการสามารถปรับลดลงได้ หากมีหลายคำขอ

9. จดเครื่องหมายการค้า
9.1 ค่าบริการสำนักงานต่อ 1 คำขอ 10,000 บาท (เพิ่มคำขอปรับลดตามส่วน)
9.2 ค่าธรรมเนียมต่อ 1 ชนิดสินค้า 800 บาท (เพิ่มรายการชนิดละ 800 บาท)
9.3 ไม่รวมค่าจัดทำฉลาก
รวมเป็นเงิน 10,800 บาท
**** (ระยะเวลา 6-8 เดือน )
*** ค่าบริการสามารถปรับลดลงได้ หากมีหลายคำขอ

10. ขอ อย.
10.1 ค่าบริการสำนักงาน 4,000 -10,000 บาท
10.2 ค่าธรรมเนียม (จ่ายตามจริง) บาท
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท
**** (ระยะเวลาแล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร และระยะเวลาตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด)
*** ค่าบริการสามารถปรับลดลงได้ หากมีหลายคำขอ

11. ใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน
11.1 ค่าบริการสำนักงาน 20,000 บาท
11.2 ค่าธรรมเนียม (จ่ายตามจริง) บาท
รวมเป็นเงิน 20,000 บาท
**** (ระยะเวลาแล้วแต่ความพร้อมของเอกสาร และระยะเวลาตามที่เจ้าหน้าที่กำหนด)

หมายเหตุ
1. ค่าบริการดังกล่าวเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
2. กรณีจังหวัดอื่นต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม ซึ่งแล้วแต่จะตกลง
3. ระยะเวลาเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของการจัดเตรียมเอกสารของลูกค้า
4. ทางสำนักงานจะจัดส่งพนักงานไปรับ-ส่งเอกสารจากลูกค้า

อัตราค่าบริการ การทำบัญชี ยื่นแบบชำระภาษี ประกันสังคม

1. 1,500 บาท ต่อเดือน มีเงื่อนไขดังนี้
1.1 ต้องเป็นกรณีบัญชี ภาษีปกติ
1.2 สำนักงานจัดทำบัญชีให้รายเดือนครบถ้วน และปิดงบย่อกลางปี และสิ้นปี
1.3 จำนวนรายการไม่เกิน 500 รายการ
1.4 ผู้ว่าจ้างต้องกรอกแบบภาษี ประกันสังคม เอง
1.5 ผู้ว่าจ้างต้องส่งเอกสารให้สำนักงานเอง
1.6 ผู้ว่าจ้างต้องยื่นแบบชำระภาษี ประกันสังคมเอง

2. 2,000 – 3,000 บาท ต่อเดือน มีเงื่อนไขดังนี้
2.1 ต้องเป็นกรณีบัญชี ภาษีปกติ
2.2 สำนักงานจัดทำบัญชีให้รายเดือนครบถ้วน
2.3 สำนักงานปิดงบย่อรายเดือน ปิดงบย่อกลางปี และปิดงบย่อสิ้นปีให้
2.4 จำนวนรายการประมาณไม่เกิน 1,000 รายการ
2.5 สำนักงานกรอกแบบภาษี ประกันสังคมให้
2.6 สำนักงานจัดส่งพนักงานไปรับเอกสารจากผู้ว่าจ้าง
2.7 สำนักงานเป็นผู้ยื่นแบบชำระภาษี ประกันสังคมเอง

3. 3,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป มีเงื่อนไขดังนี้
3.1 ต้องเป็นกรณีบัญชี ภาษีปกติ
3.2 สำนักงานจัดทำบัญชีให้รายเดือนครบถ้วน
3.3 สำนักงานปิดงบย่อรายเดือน ปิดงบย่อกลางปี และปิดงบย่อสิ้นปีให้
3.4 จำนวนรายการประมาณ 1,000 รายการ ขึ้นไป
3.5 สำนักงานกรอกแบบภาษี ประกันสังคมให้
3.6 สำนักงานจัดส่งพนักงานไปรับเอกสารจากผู้ว่าจ้าง
3.7 สำนักงานเป็นผู้ยื่นแบบชำระภาษี ประกันสังคมเอง

4. ค่าบริการอาจเพิ่มสูงขึ้นในกรณีดังต่อไปนี้
4.1 กรณีต้องส่งพนักงานไปพบสรรพากร คิดค่าบริการครั้งละ 1,500 บาท
4.2 กรณีบัญชีมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้น
4.3 กรณีให้ทำงานนอกเหนือจากเงื่อนไขเพิ่มเติม
4.4 กรณีงานล่าช้าเพราะลูกค้า จนสำนักงานต้องทำงานเพิ่มเติม
4.5 กรณีทำงบการเงินปลายปี ที่ผู้สอบบัญชีต้องลงชื่อ
4.6 กรณีจำนวนรายการเพิ่มมากขึ้นจนต้องปรับเปลี่ยนราคา
4.7 กรณีต้องเดินทางไปจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพและปริมณฑล
4.8 กรณีทำบัญชี ภาษี ไม่ปกติ มีความเสี่ยงต่อการถูกตรวจสอบ
4.9 กรณีให้สำนักงานรับภาระภาษีค่าจ้าง
4.10 กรณีลูกค้าให้ทำบัญชีซ้อนบัญชี

5. ค่าบริการอาจลดลงในกรณีดังต่อไปนี้
5.1 กรณีลูกค้ารับส่งเอกสารให้สำนักงานเอง
5.2 กรณีลูกค้ายื่นแบบภาษี ประกันสังคมเอง
5.3 กรณีบัญชีไม่มีความยุ่งยากสลับซับซ้อน
5.4 กรณีรายการบัญชีลดน้อยลงจากเดิม

หมายเหตุ
1. ค่าบริการดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่สภาพกิจการของลูกค้า
2. ค่าบริการดังกล่าวเป็นเพียงการแจ้งให้ทราบโดยประมาณในเบื้องต้นเท่านั้น
3. ค่าบริการที่แท้จริงนั้นจะต้องมีการตรวจสอบข้อมูลและเอกสารก่อน
4. ก่อนดำเนินการสำนักงานจะจัดส่งฝ่ายบัญชีเข้าพบลูกค้าเพื่อทราบข้อมูลก่อน
5. สำนักงานจะส่งพนักงานบัญชีเข้าพบและรับเอกสารจากลูกค้าเดือนละ 1-3 ครั้ง
6. การชำระค่าบริการมีทั้งการชำระเป็นรายปี และรายเดือนต่อเดือน
7. ภาระภาษีในค่าบริการแล้วแต่จะตกลง

อัตราค่าวิชาชีพ ค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียม ในการดำเนินคดี การบังคับคดี เร่งรัดหนี้สิน และปรึกษากฎหมาย

1. กรณีบอกกล่าวทวงถาม โดยไม่มีการฟ้องคดี
1.1 ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวทวงถาม ตามแต่ตกลง
1.2 ค่าวิชาชีพทนายความ ตามแต่ตกลง

2. กรณีการฟ้องคดีแพ่ง มีข้อพิพาท
2.1 ค่าใช้จ่ายในการบอกกล่าวทวงถาม ตามแต่ตกลง
2.2 ค่าวิชาชีพทนายความ ตามแต่ตกลง
2.3 ค่าธรรมเนียมศาลทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท จำนวน 200 บาท
2.4 ค่าธรรมเนียมศาลทุนทรัพย์เกิน 300,000 บาท ร้อยละ 2.5 ไม่เกิน 200,000 บาท
2.5 ค่านำหมาย ค่าคำร้องคำขอ ค่าพยาน ค่าส่งประเด็น ค่าตรวจพิสูจน์ จ่ายตามจริง

3. กรณีการฟ้องคดีแพ่ง ไม่มีข้อพิพาท
3.1 ค่าวิชาชีพทนายความ ตามแต่ตกลง
3.2 ค่าธรรมเนียมศาล จำนวน 200 บาท หากมีข้อพิพาทให้ใช้ตามข้อ 2
3.3 ค่านำหมาย ค่าคำร้องคำขอ ค่าพยาน ค่าส่งประเด็น ค่าตรวจพิสูจน์ จ่ายตามจริง

4. กรณีฟ้องคดีอาญา
4.1 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี ตามแต่ตกลง
4.2 ค่าวิชาชีพทนายความ ตามแต่ตกลง
4.3 ค่านำหมาย ค่าพยาน ค่าส่งประเด็น ค่าตรวจพิสูจน์ จ่ายตามจริง
4.4 ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม เว้นแต่ฟ้องคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา

5. กรณีเร่งรัดหนี้สิน
5.1 ค่าใช้จ่ายให้จ่ายตามจริง
5.2 ค่าวิชาชีพ ตามแต่ตกลง ตั้งแต่ร้อยละ 10-30 ของจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้

6. กรณีบังคับคดี
6.1 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้จ่ายตามจริง
6.2 ค่าวิชาชีพ ตามแต่ตกลง ตั้งแต่ร้อยละ 10-30 ของจำนวนเงินที่ได้รับชำระหนี้

7. กรณีติดตามจับกุม
7.1 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้จ่ายตามจริง
7.2 ค่าวิชาชีพ ตามแต่ตกลง

8. กรณีสืบสวน ตรวจค้น ตรวจสอบข้อมูล หลักฐาน
8.1 ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้จ่ายตามจริง
8.2 ค่าวิชาชีพ ตามแต่ตกลง

9. กรณีให้คำปรึกษากฎหมายเฉพาะเรื่อง
9.1 ค่าใช้จ่าย ให้จ่ายตามจริง
9.2 ค่าวิชาชีพ ตามแต่ตกลง

10. กรณีให้คำปรึกษากฎหมายประจำ ประเภทรายเดือน
10.1 ค่าใช้จ่าย ให้จ่ายตามจริง
10.2 ค่าวิชาชีพรายเดือน ตามแต่ตกลง

11. กรณีร่างนิติกรรมสัญญา
11.1 ค่าใช้จ่าย ให้จ่ายตามจริง
11.2 ค่าวิชาชีพ ตามแต่ตกลง

หมายเหตุ
1. กรณีจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพและปริมณฑล อาจมีค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
2. ค่าวิชาชีพจะขึ้นอยู่กับทุนทรัพย์ ความยากง่าย และระยะเวลาในการดำเนินการ
3. ก่อนดำเนินการจะต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อน
4. สำนักงานมีการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ และที่ทำการของสำนักงานตลอดเวลา
5. กรณีเร่งด่วนสำนักงานพร้อมที่จะจัดส่งพนักงานไปบริการท่านนอกสถานที่ได้ทันที
6. ค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการระบุไว้ชัดแจ้งขอให้ท่านติดต่อสอบถามสำนักงานอีกครั้ง

ติดต่อสำนักงาน โทร. 02–988-9237– 9, Fax 02–988-9235 www.amarinlaw.com
งานด้านกฎหมาย คดีความ ติดต่อคุณจักรพล โทร 081-830-8827
งานจดทะเบียนธุรกิจ เครื่องหมายการค้า ติดต่อคุณอัครเดช โทร 081-257-6863

บริษัท อมรินทร์ กฎหมายและการบัญชี จำกัด เลขที่ 58/23-24 ซอยนวมินทร์ 90 ถนนนวมินทร์แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
Amarinlaw & Accounting co.,ltd. 58/23-24 Soinawamin 90 Nawamin RD., Khlongkum, Bungkum, Bangkok 10230
E-mail: amarinlaw@hotmail.co.th, amarinlaw@amarinlaw.net, Website: www.amarinlaw.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2550 และออกแบบเว็บไซต์ โดย webUB.com
ขึ้นไปข้างบน